PL_Wroclaw

Smb Branchen

CGV / Conditions de livraison et de paiement : Site Wrocław en Pologne

[Translate to Französich:] 1. Postanowienia ogólne

Wszystkie składane zamówienia są realizowane na podstawie złożonych ofert przez WERIT POLSKA Sp. z o.o., lub według zawartych umów handlowych, po złożonym zamówieniu przez Naszych Klientów. Warunki zamówień uważa się za zaakceptowane w momencie złożenia zamówienia w WERIT POLSKA Sp. z o.o.
Zmiany i uzupełnienia zamówień są skuteczne tylko i wyłącznie pod warunkiem pisemnego uzgodnienia dokonanego z WERIT POLSKA Sp. z o.o.
Sprzeczne Ogólne Warunki Handlowe nie będą uznawane.

2. Oferty i ceny

Nasze oferty są niewiążące. Zamówienia są dla nas wiążące tylko wtedy, kiedy potwierdzimy ich przyjęcie lub zrealizujemy je przez przesłanie towaru; ustne umowy dodatkowe są wiążące tylko wtedy, kiedy zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Nasze ceny są cenami w walucie euro €, gdzie stosowany jest średni przelicznik Narodowego Banku Polskiego z dnia sprzedaży, lub wskazywane jako „loco fabryka“, włącznie z załadunkiem, bez opakowania. Do cen dolicza się ustawowy podatek od wartości dodatkowej obowiązujący w dniu wystawienia rachunku / faktury. Koszty uzgodnionego ubezpieczenia transportu lub podobnych ubezpieczeń (ew. załadunku lub opakowania) ponosi – z zastrzeżeniem odmiennych porozumień pisemnych – Zamawiający. Na wypadek zmian podstawy ceny (np. podwyżki cen surowców) na dzień dostawy, następujący po zawarciu umowy, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dopasowania ceny po poinformowaniu Zamawiającego. W przypadku dostaw częściowych rachunki częściowe mogą być wystawiane dla każdej częściowej dostawy. Jeżeli ceny nie zostały uzgodnione przy zawieraniu umowy, to obowiązują nasze ceny z dnia dostawy. Miarodajny jest tylko uzgodniony pisemnie w umowie sprzedaży lub liście przewozowym opis jakości i charakterystyki towarów. Rysunki oraz zdjęcia, wymiary, kolory i masy zawarte w katalogu mają tylko charakter orientacyjny; zmiany są zastrzeżone.

3. Terminy

Terminy dostaw i inne są wiążące tylko po ich wyraźnym pisemnym przyrzeczeniu. Termin dostawy rozpoczyna bieg z chwilą wysłania potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed dostarczeniem wszystkich wymaganych od Zamawiającego dokumentów, nie przed wpływem uzgodnionej zaliczki i nie przed wyjaśnieniem wszystkich kwestii technicznych. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił zakład lub zgłoszono gotowość do wysyłki.  W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiający może po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego odstąpić od umowy; w przypadku niemożliwości świadczenia to prawo przysługuje mu także bez terminu dodatkowego. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych wynikających nie z winy Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do przedłużenia terminu dostawy po uprzednim poinformowaniu 

4. Opakowanie i wysyłka

Towary wysyłane są w opakowaniach wyznaczonych przez producenta i WERIT Polska Sp. z o.o. Koszt opakowania dodatkowego zastosowanego wg instrukcji Zamawiającego zostanie naliczony. Widoczne szkody transportowe należy zgłaszać bezzwłocznie po dostarczeniu/otrzymaniu towaru do Kupującego lub przewoźnika. 

5. Odpowiedzialność za wady rzeczowe

Za wady jakościowe w dostawach odpowiadamy w przypadku prawidłowego wypełnienia zgłoszeń reklamacyjnych i wypełnieniu wszelkich procedur obowiązujących w WERIT POLSKA Sp. z o.o.
5.1 W przypadku nieznacznej wady zakupionych elementów, mamy prawo do usunięcia wady lub dostawy rzeczy wolnej od wad według naszego wyboru. Możemy odmówić działania naprawczego, dopóki Zamawiający nie wypełni całkowicie swoich obowiązków zapłaty w części odpowiadającej części wadliwego świadczenia.
5.2 W przypadku niemożliwości lub niepowodzenia działania naprawczego Zamawiający ma prawo wyboru obniżki ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Dalsze roszczenia Zamawiającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wykluczone; dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu szkód poza rzeczą kupioną oraz roszczenia o odszkodowanie za utracony zysk; dotyczy to także roszczeń niewynikających z wadliwości rzeczy kupionej. Te uzgodnienia (punkt 5.1  i punkt 5.2) obowiązują także przy dostawie innej rzeczy lub mniejszej ilości. Uregulowane w punkcie 5.2  wykluczenie odpowiedzialności nie działa w przypadku uzgodnienia wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za spowodowane przez nas, naszego ustawowego przedstawiciela lub naszego pomocnika w wykonaniu przez naruszenie naszych obowiązków umyślne lub przez rażące niedbalstwo; nie działa ono również w przypadku uzgodnienia wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za inne szkody spowodowane przez nas, naszego ustawowego przedstawiciela lub naszego pomocnika w wykonaniu przez naruszenie naszych obowiązków umyślne lub przez rażące niedbalstwo. W przypadku zawinionego naruszenia przez nas istotnego obowiązku umownego nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody; w pozostałym zakresie obowiązuje wykluczenie odpowiedzialności wg punktu 5.2. Wykluczenie odpowiedzialności nie działa w przypadkach, w których zgodnie z ustawą od odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z wadliwością produktu występuje odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe w przedmiotach użytkowanych prywatnie powstałe z powodu wad/braków przedmiotu dostawy. Wykluczenie odpowiedzialności nie działa także w przypadku udzielenia gwarancji lub zapewnienia właściwości, jeżeli właśnie objęta gwarancją lub zapewnieniem wada spowodowała odpowiedzialność. Roszczenia o działanie naprawcze, odszkodowanie lub zwrot nakładów przedawniają się w okresie przewidzianym w ogólnych warunkach gwarancji określonych przez WERIT POLSKA Sp. z o.o. Nie dotyczy to rzeczy, która zgodnie z jej zwykłym sposobem użytkowania została użyta /zabudowana  w obiekcie budowlanym i spowodowała jego wadliwość; w takim przypadku przedawnienie następuje dopiero po pięciu latach. Roszczenia o obniżenie ceny i wykonanie prawa do odstąpienia od umowy są wykluczone, jeżeli roszczenie o działanie naprawcze przedawniło się,  jednak Zamawiający może odmówić zapłaty ceny w zakresie, w którym byłby do tego uprawniony z tytułu prawa do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Roszczenia z tytułu regresu do producenta pozostają nienaruszone. Jeżeli wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji przepisy techniczne dotyczące montażu produktu nie były przestrzegane, wymieniane były części lub nastąpiły ingerencje w przedmiot dostawy bez naszej zgody, to Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia, chyba że Zamawiający może bezspornie wykazać, że stwierdzona wada ma inne przyczyny.

6. Płatność

Jeżeli nie uzgodniono żadnych odmiennych terminów płatności, to zapłata musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3  dni od wymagalności i wpływu rachunku W rprzypadku zwłoki w płatnościach Zamawiającego naliczamy 16 % powyżej bazowej stopy odsetkowej; udokumentowana wyższa strata odsetek może zostać naliczona. Płatność wekslem wymaga naszej pisemnej zgody; opłaty i koszty wekslowe obciążają wykorzystującego weksel.  Niewypełnienie warunków płatności, zwłoka i okoliczności, które mogą redukować zdolność kredytową Zamawiającego, powodują natychmiastową wymagalność wszystkich naszych należności. Rozliczenia na poczet/rozliczenia z naszymi zobowiązaniami są możliwe tylko w przypadku niespornych lub stwierdzonych prawomocnie należności (Zamawiającego).

7. Zastrzeżenie własności

7.1 Do czasu całkowitej spłaty wszystkich należności ze stosunku handlowego Zamawiającego z nami (włącznie z należnościami dodatkowymi, roszczeniami o odszkodowania itd.) sprzedane towary pozostają naszą własnością. Zastrzeżenie własności zachowuje ważność także wtedy, kiedy poszczególne należnością są rozliczane w rachunku bieżącym.
7.2 Zamawiający ma nieodwołalnie prawo do dysponowania zakupionym towarem w ramach zwykłej działalności, do przetwarzania towaru zastrzeżonego lub jego montażu. Jednak zastawy i przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedopuszczalne. Na wypadek odsprzedaży Zamawiający odstępuje nam już teraz należności wynikające z odsprzedaży z wszystkimi prawami dodatkowymi wobec osób trzecich. W przypadku zwłoki w płatnościach lub znaczącego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Kupującego, mamy prawo – po wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu terminu – do powiadomienia odbiorcy produktów o odstąpieniu i ściągania należności we własnym zakresie. Kupujący jest zobowiązany do udzielania informacji o odbiorcach i należnościach. W przypadku factoringu przez Kupującego należność staje się natychmiast wymagalna i Kupujący odstępuje nam swoją należność od faktora w pełnej wysokości i przekazuje swój przychód ze sprzedaży. My przyjmujemy wszystkie odstąpienia w pełnym zakresie.
7.3 Zamawiający musi bezzwłocznie powiadamiać nas pisemnie o ingerencjach (zajęciach) osób trzecich w należące do nas towary. Kupujący musi podać nam także nazwę/nazwisko i dane ingerującego. Kupujący wspiera nas przy dochodzeniu naszych praw. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie pokryć koszty działań prawnych w związku z zabezpieczaniem naszych praw, to odpowiada za nie Kupujący.
7.4 Wykonanie zastrzeżenia własności i przejęcie z powrotem przedmiotów dostawy oznaczają odstąpienie od umowy tylko wtedy, kiedy zostanie to wyraźnie oświadczone. Mamy prawo do regulowania naszych należności przez sprzedaż przejętego z powrotem towaru zastrzeżonego z wolnej ręki.
7.5 Jeżeli przysługujące nam zabezpieczenia przekraczają wartość naszych należności od Kupującego o więcej niż 30%, to jesteśmy zobowiązani do zwolnienia na żądanie zabezpieczeń w odpowiedniej wysokości. Wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.
7.6 Kupujący musi dbać o towar zastrzeżony i ubezpieczyć go na własny koszt w wystarczającym zakresie i do wartości nowego towaru. Kupujący przechowuje przedmioty sprzedaży dla nas nieodpłatnie. Kupujący odstępuje nam roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych i innych zobowiązanych do odszkodowania w wysokości wartości towaru włącznie z podatkiem obrotowym.

8. Miejsce wykonania, właściwy sąd, właściwe prawo

Miejscem wykonania jest miejsce wysyłki (zakład lub magazyn); miejscem wykonania płatności jest Wrocław. Właściwym sądem jest sąd we Wrocławiu

Stan: Listopad 2009

Site Wrocław en Pologne


Veuillez noter le renvoi des CGV aux produits et sites de WERIT de traitement de commande.


Téléchargement PDF

CGV Wrocław

Les CGV du site Wrocław en langue polonaise

Actualités de WERIT et du monde du plastique - restez informé

Un regard sur la production

Une image est plus éloquente que mille mots. Nous vous emmenons faire un tour dans notre site de production. Vous pourrez jeter un coup d’œil en coulisse de WERIT avec notre...

En savoir plus

WERIT informe

Qu'est-ce qui anime la branche ? Quel produit révolutionne l'industrie de la plasturgie ? WERIT fait des recherches pour vous en suivant de très près les évolutions du marché et...

En savoir plus

Toujours actuel

Nous vous souhaitons la bienvenue au centre de presse virtuel de WERIT. Ici, vous trouverez toujours les communiqués de presse les plus actuels. Nos dossiers de presse en mots...

En savoir plus

L'engagement de WERIT

Être plus fort pour les semblables et les générations à venir - et ce, pas seulement dans l'environnement professionnel ... c'est l'engagement de WERIT. Qu'il s'agisse...

En savoir plus

Abonnez-vous Newsletter